Xử lý file exel trong laravel với package Maatwebsite/Laravel-Excel

Xử lý file exel trong laravel với package Maatwebsite/Laravel-Excel, 1 rm_ratings 1 rm_ratings
5/5 - Có 1 Bình chọn
Ngày đăng:
Ngày cập nhật:
Lượt xem:3393

Maatwebsite/Laravel-Excel là một package cung cấp các chức năng giúp cho các dev có thể làm việc với file exel một cách rễ dàng nhất. Việc import hay export dữ liệu từ file exel sẽ dễ xử lý hơn bao giờ hết.

1. Yêu cầu hệ thống để Maatwebsite/Laravel-Excel  hoạt động:

 • PHP version >= 5.3.7
 • Laravel >= 4.1
 • PHPOffice PHPExcel >= 1.8.0 (included by composer.json).
 • PHP extension php_zip enabled (required if you need PHPExcel to handle .xlsx .ods or .gnumeric files).
 • PHP extension php_xml enabled.
 • PHP extension php_gd2 enabled (optional, but required for exact column width autocalculation).

2. Cài đặt:

- Requires package trong file composer.json:

// Laravel 4:
"maatwebsite/excel": "~1.3"

// Laravel 5:
"maatwebsite/excel": "~2.1.0"

 

- Chạy command composer update.

- Thêm ServiceProvider và Alias trong file config/app.php

// ServiceProvider
'Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider',

// Alias
'Excel' => 'Maatwebsite\Excel\Facades\Excel',

- Publish config file:

// Laravel 4:
// The config files can now be found at app/config/packages/maatwebsite/excel
php artisan config:publish maatwebsite/excel

// Laravel 5:
// The config files can now be found at config/excel.php
php artisan vendor:publish

3. Cách sử dụng:

Import 1 file

 Excel::load('file.xls', function($reader) {

    // reader methods

  });

Chọn sheet thao tác

// 1 sheet
Excel::selectSheets('sheet1')->load();

// many sheets
Excel::selectSheets('sheet1', 'sheet2')->load();

// Chọn sheet theo indexindex
Excel::selectSheetsByIndex(0, 1)->load();

Lấy dữ liệu sau khi load file với hàm get()

  Excel::load('file.xls', function($reader) {

    // get title
    $workbookTitle = $reader->getTitle();

    foreach($reader as $sheet)
    {
      // get sheet title
      $sheetTitle = $sheet->getTitle();
    }

  })->get();

Giới hạn đọc file

  // Lấy số dòng
  $reader->takeRows(10);
  // or
  $reader->limitRows(10);

  // Skip dòng
  $reader->skipRows(10);

  // Lấy & giới hạn số cột
  $reader->takeColumns(10);
  // or
  $reader->limitColumns(10);

3.2 Export

Export 1 file đơn giản

  Excel::create('Filename', function($excel) {

    // Set the title
    $excel->setTitle('Our new awesome title');

    // Chain the setters
    $excel->setCreator('Maatwebsite')
       ->setCompany('Maatwebsite');

    // Call them separately
    $excel->setDescription('A demonstration to change the file properties');

  });

Export và download file với export() or download()

  // $ext = xls, xlsx, csv, pdf... 
  
  Excel::create('Filename', function($excel) {

  })->export($ext);

  // or
  Excel::create('Filename', function($excel) {

  })->download($ext);

Custom đường dẫn export filefile

Excel::create('Filename', function($excel) {

  // Set sheets

})->store($ext, storage_path('excel/exports'));

Export sử dụng blade view cho nhiều sheets

  Excel::create('newfile.xls', function($excel) {

    $excel->sheet('sheet 1', function($sheet) {

      $sheet->loadView('view_first');
    });

    $excel->sheet('sheet 2', function($sheet) {

      $sheet->loadView('view_second');
    });

  });

  // Truyền biến ra blade view
  // Cách 1:
  $sheet->loadView('view', ['key' => 'value']);

  // Cách 2:
  $sheet->loadView('view')->with('key', 'value');

  // Cách 3:
  $sheet->loadView('view')->withKey('value');

Tạo file từ mảng:

Excel::create('Filename', function($excel) {

  $excel->sheet('Sheetname', function($sheet) {

    $sheet->fromArray(array(
      array('data1', 'data2'),
      array('data3', 'data4')
    ));

  });

})->export($ext);

Styling sheet

// Font family
$sheet->setFontFamily('Comic Sans MS');

// Set font with ->setStyle()`
$sheet->setStyle(array(
  'font' => array(
    'name'   => 'Calibri',
    'size'   => 12,
    'bold'   => true
  )

  $sheet->cell('A1', function($cell) {

    // Set black background
    $cells->setBackground('#000000');

    // Set font
    $cells->setFont([
      'family'   => 'Calibri',
      'size'    => '16',
      'bold'    => true
    ]);

    // Set all borders (top, right, bottom, left)
    $cells->setBorder('solid', 'none', 'none', 'solid');

  });
));


3.3 Styling sheet với blade view


 

Big title

Share view cho các sheets với hàm shareView()

  Excel::shareView('folder.view')->create();

Ở trên là 1 số các chức năng chính mà package maatwebsite/excel có thể làm được. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở tại: maatwebsite/excel

Bài viết liên quan